Algemene Voorwaarden Surfrace

Algemene Voorwaarden Surfrace

Inleiding

Surfrace biedt een online spaarprogramma, waarmee Gebruikers geld kunnen verdienen door bijvoorbeeld het lezen van commerciŽle e-mails of het uitproberen van producten.

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Surfrace. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruikmaakt van de Website of een Overeenkomst sluit met Surfrace. Wij adviseren u dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1.                      Definities

1.1 Surfrace: FourPeople B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34289500, handelend onder de naam Surfrace.nl. 

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en een Account heeft aangemaakt.

1.3 Overeenkomst: de tussen Surfrace en Gebruiker bestaande overeenkomst.

1.4 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

1.5 Website: de website van Surfrace, te raadplegen via www.surfrace.nl, en alle bijbehorende subdomeinen.

1.6 Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Gebruiker die zich heeft geregistreerd op de Website, toegang kan krijgen tot zijn Account en zich op de Website kan identificeren.

1.7 Account: de (persoonlijke) omgeving van Gebruiker op de Website, welke slechts toegankelijk is voor Gebruiker na invoering van zijn Inloggegevens en waarop de status van het Tegoed staat en bepaalde persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.

1.8 Waves: de door Gebruiker via het spaarprogramma op de Website op te sparen credits, waarvan de waarde duidelijk op de Website vermeldt staat.

1.9 Tegoed: het totaal van de door Gebruiker opgespaarde Waves, uitgedrukt in Euro.

1.10 Aanbieder: de derde die via Surfrace (bijvoorbeeld via de Website of een mailing) aan Gebruikers een aanbieding doet, bij gebruikmaking waarvan een Gebruiker Waves kan verdienen, of waar Gebruiker met behulp van op de Website verkregen Kortingscodes aankopen kan doen.

1.11 Refferal Link: de persoonlijke link die Surfrace aan Gebruiker verstrekt in zijn Account en welke Gebruiker aan derden kan verstrekken om zich aan te melden op de Website, zodat Gebruiker daarvoor Waves verkrijgt.

Artikel 2.                      Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Gebruiker en Surfrace.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de Website.

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden, wijziging van en/of uitzonderingen op deze Algemene Voorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Surfrace daar uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord is gegaan.

Artikel 3.                      Registratie

3.1 Om gebruik kunnen te maken van de Website dient Gebruiker zich te registreren. Registratie en het gebruik van de Website zijn kosteloos.

3.2 Registratie is slechts toegestaan voor Gebruikers die natuurlijk personen zijn die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die ouder zijn dan 16 jaar, handelingsbekwaam zijn, woonachtig zijn in Nederland, beschikken over een Nederlands rekeningnummer en de Nederlandse taal machtig zijn.

3.3 Gebruiker kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier op de Website in te vullen en te verzenden. Registratie is pas compleet nadat Gebruiker zijn Account heeft geactiveerd door op de hyperlink te klikken die Surfrace hem daartoe per e-mail heeft verstrekt.

3.4 Gebruiker dient het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door zich te registreren verklaart hij ook dit te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden te handelen.

3.5 Tijdens het registratieproces kiest Gebruiker een wachtwoord. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Gebruiker dient zijn Inloggegevens strikt geheim te houden. Surfrace is niet verantwoordelijk voor misbruik van Inloggegevens en mag er vanuit gaan dat een Gebruiker die inlogt op de Website, daadwerkelijk die Gebruiker is. Al hetgeen gebeurt via het account van Gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Gebruiker.

3.6 Indien Gebruiker weet of vermoedt dat zijn Inloggegevens in handenen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Surfrace daarvan in kennis te stellen, zodat Surfrace gepaste maatregelen kan nemen.

3.7 Het is Gebruiker slechts toegestaan ťťn Account  aan te maken en te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts per Gebruiker is niet toegestaan. Per IP-adres is het daarom slechts toegestaan om ťťn Account aan te maken.

3.8 Surfrace heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen de registratie van een Gebruiker te weigeren.

Artikel 4.                      Sparen Waves

4.1 Gebruiker kan Waves sparen door onder meer het ontvangen en lezen van commerciŽle e-mails, door in te gaan op aanbiedingen van Aanbieders welke te vinden zijn op de Website en in de te ontvangen e-mails, door het beantwoorden van quizvragen op de Website en door nieuwe Gebruikers aan te brengen (hierna tezamen: de “Acties”). 

4.2 Op de Website en/of in de commerciŽle e-mails staat duidelijk vermeldt hoeveel Waves Gebruiker kan verdienen met een bepaalde Actie.

4.3 Verdiende Waves worden uiterlijk voor de vijftiende dag van de maand volgende op het deelnemen aan de Actie door Gebruiker bijgeschreven in het Account van Gebruiker, mits aan alle voorwaarden van de desbetreffende Actie is voldaan en de deelname van Gebruiker aan de Actie door de desbetreffende Aanbieder is goedgekeurd.

Artikel 5.                      Aanbrengen nieuwe Gebruikers

5.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid Waves te verdienen door het aanbrengen van nieuwe Gebruikers.

5.2 Gebruiker kan een nieuwe Gebruiker aanbrengen door hem de persoonlijke Refferal Link te verstrekken die Surfrace hem verstrekt in zijn Account. Slechts indien de nieuwe Gebruiker zich aanmeldt op de Website via deze refferal link, geldt de nieuwe Gebruiker als aangebracht door Gebruiker en verkrijgt Gebruiker daarvoor Waves. Meldt de nieuwe Gebruiker zich op andere wijze aan, bijvoorbeeld zelfstandig via de Website, dan kan Gebruiker die de refferal link aan de nieuwe Gebruiker heeft verstrekt geen aanspraak maken op de bij het aanbrengen van een nieuwe Gebruikers behorende Waves.

5.3 Op de Website wordt duidelijk aangegeven hoeveel Waves Gebruiker kan verdienen door het aanbrengen van nieuwe leden (klik hier voor meer informatie).

5.4 Surfrace behoudt zich het recht voor om het aantal Waves dat Gebruiker kan verdienen met het aanbrengen van nieuwe Gebruikers zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

Artikel 6.                      Ontvangen van mailings

6.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid Waves te verdienen door het lezen van commerciŽle e-mails die afkomstig zijn van Surfrace. Door zich te registreren geeft Gebruiker Surfrace toestemming voor het toesturen van deze commerciŽle e-mails.

6.2 Gebruiker ontvangt slechts Waves voor het ontvangen en lezen van commerciŽle e-mails, indien hij klikt op de daartoe bestemde link, welke is opgenomen in het e-mailbericht. Indien Gebruiker niet klikt op de desbetreffende link kan hij geen aanspraak maken op de Waves die verdient kunnen worden met het lezen en/of ontvangen van het bericht.

6.3 De mailings hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na verzending van de mailing door Surfrace, tenzij in de mailing uitdrukkelijk anders is aangegeven. Slechts indien Gebruiker binnen deze geldigheidsduur op de daartoe bestemde link klikt, kan hij Waves verdienen. Is de geldigheidsheidsduur van de mailing verstreken, dan kan Gebruiker geen aanspraak meer maken op Waves voor het ontvangen en/of lezen van de desbetreffende mailing.

6.4 Surfrace kan incidenteel ook mailings versturen waarmee Gebruiker geen Waves kan verdienen, maar waarmee Gebruiker geÔnformeerd wordt over andere Acties waarmee hij Waves kan verdienen.

Artikel 7.                      Ingaan op aanbiedingen derden

7.1 Gebruiker heeft de mogelijkheid Waves te verdienen door in te gaan op aanbiedingen van Aanbieders via de Website of de commerciŽle e-mails die Gebruiker van Surfrace ontvangt (zie Artikel 6: Ontvangen van maillings).

7.2 Gebruiker gaat in dat geval tevens een overeenkomst aan met deze Aanbieder. De Aanbieder kan eigen algemene voorwaarden hanteren.

7.3 Gebruiker ontvangt slechts Waves voor het ingaan op aanbiedingen Aanbieders indien hij voldoet aan alle bij die aanbieding genoemde voorwaarden. Gebruiker dient bij het ingaan op deze aanbiedingen bovendien het gebruik van cookies toe te staan en gebruik te maken van hetzelfde e-mailadres dat Gebruiker bij registratie bij Surfrace heeft opgegeven en welke tevens zijn gebruikersnaam op de Website is. Doet Gebruiker dat niet, dan kan Surfrace niet achterhalen dat Gebruiker ingegaan is op de desbetreffende Aanbieding en zullen geen Waves worden toegekend aan Gebruiker.

7.4 Indien Gebruiker de overeenkomst met de Aanbieder ontbindt (bijvoorbeeld door een beroep te doen op het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46d BW), vernietigd of deze overeenkomst op andere wijze met terugwerkende kracht tot een einde komt, zal Gebruiker daarvoor geen Waves ontvangen.

Artikel 8.                      Kortingscodes

8.1 Surfrace kan op de Website kortingscodes verstrekken. Deze kortingscodes hebben een beperkte geldigheidsduur. Surfrace behoudt zich het recht voor een kortingsactie zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.

8.2 Gebruiker dient kortingscodes zelf in te vullen in het bestelproces van de  Aanbieder. Doet hij dit niet, dan zal de korting niet verwerkt worden. Gebruiker kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de korting.

8.3 Aan het gebruik van een kortingscode kunnen aanvullende voorwaarden verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een minimum bestelbedrag. Deze voorwaarden worden duidelijk bij het aanbod op de Website vermeldt.

8.4 De Aanbieder kan aan het gebruik van Kortingscodes voorwaarden verbinden. Zo kan het bijvoorbeeld verboden zijn kortingscodes in combinatie met andere kortingsacties te gebruiken (bijvoorbeeld kortingsacties van de Aanbieder zelf).

Artikel 9.                      Uitbetaling Tegoed

9.1 Surfrace zal het Tegoed aan Gebruiker uitkeren indien aan de volgende vereisten is voldaan:

·         het totale Tegoed bedraagt minimaal 25,00 euro;

·         Gebruiker heeft een verzoek tot uitbetaling gedaan via zijn Account op de Website;

·         Gebruiker heeft de actuele en geldige persoons-, adres- en rekeninggegevens ingevuld;

·         Gebruiker heeft gehandeld in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

9.2 Surfrace zal zich inspannen om betalingsverzoeken binnen een periode van ťťnmaand af te handelen. Surfrace geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.

9.3 Surfrace behoudt zich het recht voor om ook het overige door Gebruiker gespaarde Tegoed uit te keren indien Gebruiker een verzoek doet tot uitbetaling van slechts een deel van het Tegoed.

9.4 Het Tegoed van Gebruiker is geldig gedurende 12 maanden na de laatste activiteit (inlog, click op betaalde e-mail) van Gebruiker. Daarna zal het Tegoed komen te vervallen en vervalt iedere aanspraak van Gebruiker ten aanzien van het Tegoed.

9.5 Gebruiker kan een Tegoed van maximaal 150,00 euro opsparen. Op het moment dat  het Tegoed van Gebruiker de grens van 150,00 euro bereikt, kan hij geen Waves meer sparen totdat hij conform lid 1 van dit artikel een verzoek tot uitbetaling heeft gedaan en Surfrace aan dit uitbetalingsverzoek heeft voldaan.  De vanaf het moment van het bereiken van het genoemde limiet tot het moment van uitbetaling verdiende Waves zullen niet worden bijgeschreven in het Account van Gebruiker. Gebruiker kan ook na de uitbetaling van zijn Tegoed geen aanspraak meer maken op de in deze periode verdiende Waves.

9.6 Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Gebruiker om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en rekeninggegevens (en eventuele IBAN-nummers). Surfrace aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het door Gebruiker aanleveren van onjuiste gegevens, noch voor enige schade hierdoor ontstaan.

9.7 Tegoed is niet overdraagbaar aan een andere Gebruiker of een ander Account.

9.8 Tegoed kan slechts worden overgemaakt naar een Nederlands rekeningnummer.

Artikel 10.                  Gedragsregels

10.1 Gebruiker zal zich onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich bij het gebruik van de Website en het uitvoeren van de Acties gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig lid. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

– alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van Surfrace;

– geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of rechten van derden;

– geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers van de Website;

– geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden die verband houden met het Gebruik van de Website, bijvoorbeeld met het doel om conform artikel 5 Algemene Voorwaarden Waves te verdienen door het aanbrengen van nieuwe Gebruikers.

9.2 In het geval Gebruiker de in deze Algemene Voorwaarden geformuleerde gedragsregels – in het bijzonder lid 1 van dit artikel – schendt, verbeurt Gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 500,00 euro per gebeurtenis, onverminderd het recht van Surfrace om volledige schadevergoeding te vorderen.

10.3 Gebruiker vrijwaart Surfrace voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit schending van deze Algemene Voorwaarden.

10.4 Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker en/of het overtreden van de Algemene Voorwaarden door Gebruiker, is Surfrace gerechtigd Gebruiker toegang tot de Website te ontzeggen en zijn Account te verwijderen. Opgespaard Tegoed zal daarbij komen te vervallen.

Artikel 11.                  Privacy

11.1 Surfrace verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers van conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

11.2 Op de Website en in de e-mails afkomstig van Surfrace kunnen zich links naar webpagina's van derden bevinden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. Surfrace is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden. 

Artikel 12.                  Onderhoud en storingen

12.1 Surfrace heeft het recht om de Website of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbeteringen van de Website, bijbehorende programmatuur of andere faciliteiten. Surfrace zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Gebruiker zoveel mogelijk op de hoogte stellen van geplande buitengebruikstelling. Surfrace is echter nooit aansprakelijk voor enige schade ontstaan door of in verband met zodanige buitengebruikstelling.

12.2 Surfrace heeft het recht om de Website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit van de Website, zal Surfrace proberen Gebruiker daarvan op de hoogte te stellen. Surfrace is echter niet gehouden tot vergoeding van enige schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

Artikel 13.                  Duur/beŽindiging/opschorting

13.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Gebruiker kan de Overeenkomst op ieder moment beŽindigen door zijn Account op de Website te verwijderen.

13.2 Indien Gebruiker ťťn jaar of langer niet actief is op Surfrace – dat wil zeggen dat Gebruiker ťťn jaar of langer niet heeft ingelogd op de Website of heeft deelgenomen Acties – dan heeft Surfrace het recht om het Account van Gebruiker te verwijderen.

13.3 Na verwijdering van het Account door Gebruiker of Surfrace is het besloten gedeelte van de Website niet meer voor Gebruiker toegankelijk, kan Gebruiker geen Waves meer verdienen en komen de door Gebruiker opgespaarde Waves te vervallen.

13.4 Surfrace behoudt zich het recht voor om de Website te staken en de Overeenkomsten per direct tussentijds te beŽindigen. Opgespaarde Waves komen in dat geval te vervallen. Indien Gebruiker echter een Tegoed van meer dan 25,00 euro heeft opgespaard, zal Surfrace het Tegoed aan Gebruiker uitkeren, mits deze binnen 30 dagen na bekendmaking van de staking op de Website of per elektronische berichtgeving een uitbetalingsverzoek doet conform artikel 9 Algemene Voorwaarden.

Artikel 14.                  Wijziging Algemene Voorwaarden

14.1 Surfrace behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.3 Indien Gebruiker een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beŽindigen tegen deze datum, conform artikel 13 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15.                  Slotbepalingen

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

15.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Surfrace zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.5 Gebruiker zal Surfrace zo spoedig informeren over wijziging in zijn contact-, persoons- of rekeninggegevens, door deze te wijzigen in zijn Account op de Website. 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

        FourPeople B.V.
        H.o.d.n. Surfrace
        Herengracht 221
        1016 BG Amsterdam

        E-mailadres: info@surfrace.nl
        Telefoonnummer: 020-4863919

        KvK-nummer: 34289500
        BTW-nummer: NL 8188.15.735.B01